Gary Lang

Bird Watching acrylic 18 x 36

Bird Watching acrylic 18 x 36

Work Horses

Work Horses

Yellow Train acrylic 20x30

Yellow Train acrylic 20x30

Duck Duck Goose 20 x 16

Duck Duck Goose 20 x 16

Egret acrylic 20 x 3

Egret acrylic 20 x 3