Gary Lang

 Bird Watching acrylic 18 x 36

Bird Watching acrylic 18 x 36

 Work Horses

Work Horses

 Yellow Train acrylic 20x30

Yellow Train acrylic 20x30

 Duck Duck Goose 20 x 16

Duck Duck Goose 20 x 16

 Egret acrylic 20 x 3

Egret acrylic 20 x 3